Vedtægter

Opdateret 26 april 2013

§ 1.Definition

Stk.1 Foreningens navn er Dansk Bartender Laug herunder betegnet DBL.

§ 2.Formålsparagraffen

Formålet er:

Stk.1 At samle kvalificerede danske bartendere for at udvikle det faglige niveau.

Stk.2 At samarbejde med foreninger inden for International Bartenders Association.

Stk.3 At samle og samarbejde med interesserede privat personer, organisationer og virksomheder.

Stk.4 At etablere og løbende vedligeholde en hjemmeside.

§ 3.Medlemmer:

DBL har følgende medlems kategorier:

Stk.1 Aktive medlemmer

A. Aktive Bartendere

B. Junior Bartendere

Stk.2 Støtte Medlemmer:

A.     Private, Bar, Branche, Senior, Æresmedlemmer

Kategori: Aktive Medlemmer

Stk.1,A

Type: Aktive Bartendere

Optagelseskriterier: Bartendere som er Aktivt beskæftiget i hotel- og restaurationsbranchen.

Rettigheder: Fremmøde-,Tale- og Stemmeret til Generalforsamling. Stemmeret dog først efter 1 års medlemskab. Fuld valgbarhed til DBL’s bestyrelse. Ret til at deltage i DM og fortrinsret til deltagelse i alle DBL’s arrangementer.

Kontingent: 595 kr. per år betalt via pbs.

Stk.1,B

Type: Junior Bartendere

Optagelseskriterier: Bartendere der er Aktivt beskæftiget i hotel- og restaurationsbranchen og under 29 år.

Rettigheder: Fremmøde- og Tale- men ikke Stemmeret til Generalforsamling. Ret til at deltage i DM under regler for Junior Bartendere og fortrinsret til deltagelse i alle DBL’s arrangementer. En junior bartender der har vundet ”Bedste Junior Bartender” titlen til DM bliver automatisk overflyttet til Aktive Bartendere.

Kontingent: 395 kr .per år betalt via pbs.

Kategori: Støtte Medlemmer

Stk. 2,A

Type:     

Private: Interesserede privatpersoner

Bar: Barer, natklubber, restauranter og andre udskænkningssteder.

Branche: Agenturer, distributører, producenter, grossister, etc.

Senior: Personer der per 11-5-2010 er oversøiske, tidligere aktive,og /eller kontingentfrie medlemer. Der optages ikke flere medlemmer i denne gruppe.

Æresmedlemmer: Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen

Optagelseskriterier:  Alle interesserede i faget kan optages som passive medlemmer i DBL.

Rettigheder: Fremmøde- og Tale- men ikke Stemmeret til Generalforsamling. Fortrinsret til deltagelse i alle DBL’s arrangementer.

Kontingent:

Private: 395 kr .per år betalt via pbs

Bar: 595 kr .per år betalt via pbs.

Branche: 595 kr .per år betalt via pbs.

Senior: Kontingent fri

Æresmedlemmer: Kontingent fri

Stk.3 Opfylder et aktivt medlem ikke længere optagelseskriterierne udgår medlemmet automatisk af DBL efter 3 måneder eller fortsætter som passivt medlem. Passive medlemmer kan genoptages som aktivt medlem med fuld anciennitet når de igen opfylder kriterierne, dog således at bestyrelsen skønner i hvert enkelt tilfælde.

Stk.4 Bestyrelsesmedlemmer kan, efter bestyrelsens skøn, have mulighed for at sidde den valgte periode ud, selv om de er ikke længere opfylder kriterierne.

Stk.5 Aktive medlemmer i DBL kan ikke være aktive medlemmer i andre landes IBA foreninger. Bestyrelsen kan til enhver tid nægte medlemskab til personer, virksomheder eller organisationer hvis det skønnes at disse har interesser eller aktiviteter der strider i mod DBL’s interesser, ånd eller aktiviteter.

Stk.6  Hvis et medlem forbryder sig mod DBL’s love, ånd eller interesser, er bestyrelsen bemyndiget til at ekskludere vedkommende – dog således at den ekskluderede har adgang til på den førstkommende generalforsamling at forelægge sin sag.

Stk.7 Alle medlemmer er forpligtet til at oplyse en bopæls adresse og en e-mail adresse der benyttes jævnligt. Medlemmer er ligeledes forpligtiget til at oplyse om ændringer i disse.

§ 4.Bestyrelsen

Stk.1 Lauget administreres af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, således at formand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige årstal og næstformand, sekretær samt tre bestyrelsesmedlemmer vælges de lige årstal.

Stk.3 Valg til bestyrelsen, kræver at opstilleren er Aktiv Bartender og tilstede på Generalforsamlingen eller at opstilleren har afgivet fuldmagt til bestyrelsen.

Stk.4 Hvis  en Aktiv bartender med under 1 års anciennitet ønsker at blive valgt ind i bestyrelsen kan dette kun ske med skal bestyrelsens godkendelse. Et medlem der på denne måde bliver optaget i bestyrelsen har fuld stemmeret i bestyrelsen og ved generalforsamlingen.

Stk.5 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden der danner grundlaget for den daglige drift af lauget. Den skal blandt andet indeholde rammer for bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, indkaldelser, deadlines, arbejdsfordeling, etc. Forretningsordnen skal være tilgængelig for alle medlemmer.

§ 5.DBL´s midler

Stk.1 DBL´s midler anbringes i en bank og kan kun hæves ved formandens og kassererens underskrift.

Stk.2 Betaling af regninger via netbank kan gøres af kasser eller formand alene.

Stk.3 En separat driftskonto med maksimum indestående på 8.000 kan oprettes og formand, næstformand, kasser samt sekretær kan få adgang til denne konto for at kunne varetage daglig drift og mindre arrangementer.

Stk.4 Foreningens midler skal anbringes risikofrit, med højest muligt afkast.

§ 6.Ordinær generalforsamling

Stk.1 Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i april eller maj måned og er DBL’s højeste myndighed.

Stk.2 Kun generalforsamlingen kan beslutte at vedtage og forandre DBL’s love. Nye vedtægter (lovændringer) kan kun vedtages ved stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk.3 Kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk.4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling påhviler bestyrelsen. Indkaldelsen publiceres på DBL’s hjemmeside senest en måned før afholdelse endvidere ved indkaldelse pr email eller brev.

Stk.5 Indkaldelse skal indeholde tid og sted for afholdelse, en dagsorden for mødet og skal angive en e-mail adresse hvortil medlemmer kan fremsende punkter til dagsorden. Punkter til afstemning på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens initiativ eller ved skriftligt ønske af mindst 50 % af de aktive medlemmer. Den skal afholdes senest en måned efter kravets fremførelse og indkaldes senest 8 dage før afholdelsen.

Stk.7 Hvis mindre end 70 % af underskriverne på en af medlemmerne indkaldt generalforsamling, er til stede ved generalforsamlingens start er bestyrelsen bemyndiget til at aflyse generalforsamlingen.

§ 7.Opløsning af lauget

Stk.1 Opløsning af Lauget kan kun ske på en rettidigt indkaldt generalforsamling hvor opløsningen af lauget har været et punkt på den udsendte dagsorden. Minimum 75 % af de fremmødte stemmeberettigede skal skriftligt stemme for laugets opløsning før forslaget kan vedtages.

Stk.2 Ved en opløsning af DBL skal foreningens midler stilles til rådighed for branchens uddannelser efter generalforsamlingen.

§ 8.Regnskab

Stk.1 Kassereren fremlægger revideret årsregnskab 1 gang om året til den ordinære generalforsamling.

Stk.2 Ønsker medlemmer information om regnskabet på andre tidspunkter kan de på næstkommende bestyrelsesmøde stille spørgsmål til kassereren.

§ 9.Løn i lauget

Stk.1 Alt arbejde, der udføres af medlemmerne i foreningens interesse er ulønnet.

Stk.2 Eventuel indtægt tilfalder lauget

§ 10.Politik

Stk.1 Lauget har ingen politiske interesser