Vedtægter

[lmt-page-modified-info]

Opdateret Mandag d. 17 Juni 2019

§ 1.Definition

Stk.1 Foreningens navn er Dansk Bartender Laug herunder betegnet DBL.

§ 2.Formålsparagraffen

Formålet er:

Stk.1 Foreningens formål er at fremme kendskabet til drikkevarer indenfor Hotel- og Restaurantbranchen i enhver henseende, med hensyntagen til den danske bartender funktion.

Stk.3 At samle og samarbejde med interesserede privatpersoner, organisationer og virksomheder.

Stk.3 At samle og samarbejde med interesserede privat personer, organisationer og virksomheder.

stk. 4 Lauget skal varetage medlemmers interesse, der ønsker et større branchekendskab, afholde smagninger, masterclasses og konkurrencer.

§ 3.Medlemmer:

DBL har følgende medlems kategorier:

Stk.1 Aktive medlemmer
Stk.2 Støtte Medlemmer:
A. Private, Bar, Branche, Senior, Æresmedlemmer

Kategori: Aktive medlemmer
Stk.1,A
Type: Aktive medlemmer
Optagelseskriterier: Bartendere som er Aktivt beskæftiget i hotel- og restaurationsbranchen.

Rettigheder: Fremmøde-,Tale- og Stemmeret til Generalforsamling. Stemmeret dog først efter 1 års medlemskab. Fuld valgbarhed til DBL’s bestyrelse. Ret til at deltage i DM og fortrinsret til deltagelse i alle DBL’s arrangementer.

Kontingenter:
Aktiv Medlem: 500 kr.
Restaurationer: 2000 kr pr. år.
Branche: Alt efter sponsoraftale.
Senior: Kontingent fri
Æresmedlemmer: Kontingent fri

Stk.5 Aktive medlemmer i DBL kan ikke være aktive medlemmer i andre landes IBA foreninger. Bestyrelsen kan til enhver tid nægte medlemskab til personer, virksomheder eller organisationer hvis det skønnes at disse har interesser eller aktiviteter der strider imod DBL’s interesser, ånd eller aktiviteter.

Stk.6 Hvis et medlem forbryder sig mod DBL’s love, ånd eller interesser, er bestyrelsen bemyndiget til at ekskludere vedkommende – dog således at den ekskluderede har adgang til på den førstkommende generalforsamling at forelægge sin sag.

Stk.7 Alle medlemmer er forpligtet til at oplyse en bopælsadresse og en e-mail adresse der benyttes jævnligt. Medlemmer er ligeledes forpligtet til at oplyse om ændringer i disse.

§ 4.Bestyrelsen

Stk.1 Lauget administreres af en bestyrelse bestående op til af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formand vælges for 3 år af gangen, mens resterende bestyrelsesmedlemmer vælges et år ad gangen.

Stk.3 Valg til bestyrelsen, kræver at opstilleren er Aktiv medlem og tilstede på Generalforsamlingen eller at opstilleren har afgivet fuldmagt til bestyrelsen.

Stk.4 Hvis et aktivt medlem med under 1 års anciennitet ønsker at blive valgt ind i bestyrelsen kan dette kun ske med bestyrelsens godkendelse. Et medlem der på denne måde bliver optaget i bestyrelsen har fuld stemmeret i bestyrelsen og ved generalforsamlingen.

Stk.6 Et Bestyrrelses medlem kan ekskuderes hvis der er et flertal af stemmer i bestyrelsen der stemmer medlemmet ud med formandens accept.

Stk.7 Formanden har 2 stemmer i tilfælde af stemmelighed.

§ 5.DBL´s midler

Stk.1 DBL´s midler anbringes i en bank og kan kun hæves med enten formandens, eller kassererens underskrift

Stk.2 Formand og kasser har adgang til banken, netbank mm.

stk.3. Formanden kan juridisk forpligte/tegne foreningen udadtil.

§ 6.Ordinær generalforsamling

Stk.1 Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året.

Stk.2 Kun generalforsamlingen kan beslutte at vedtage og forandre DBL’s love. Nye vedtægter (lovændringer) kan kun vedtages ved stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk.3 Kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk.4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling påhviler bestyrelsen. Indkaldelsen publiceres på DBL’s hjemmeside senest en måned før afholdelse eller ved indkaldelse pr email eller brev.

Stk.5 Indkaldelse skal indeholde tid og sted for afholdelse, en dagsorden for mødet og skal angive en e-mail adresse hvortil medlemmer kan fremsende punkter til dagsorden. Punkter til afstemning på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens initiativ eller ved skriftligt ønske af mindst 50 % af de aktive medlemmer. Den skal afholdes senest en måned efter kravets fremførelse og indkaldes senest 8 dage før afholdelsen.

Stk.7 Hvis mindre end 70 % af underskriverne på en af medlemmerne indkaldt generalforsamling, er til stede ved generalforsamlingens start er bestyrelsen bemyndiget til at aflyse generalforsamlingen.

§ 7.Opløsning af lauget

Stk.1 Opløsning af Lauget kan kun ske på en rettidigt indkaldt generalforsamling hvor opløsningen af lauget har været et punkt på den udsendte dagsorden. Minimum 75 % af de fremmødte stemmeberettigede skal skriftligt stemme for laugets opløsning før forslaget kan vedtages.

Stk.2 Ved en opløsning af DBL skal foreningens midler stilles til rådighed for branchens uddannelser efter generalforsamlingen.

§ 8.Regnskab

Stk.1 Foreningens regnskabsår løber fra den 31/12. Regnskabet skal forelægges den samlede generalforsamling. Foreningens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut, og bør så vidt muligt være rentebærende. opdateret til nye lov fra januar

Stk.2 Kassereren fremlægger revideret årsregnskab 1 gang om året til den ordinære generalforsamling.

Stk.3 Ønsker medlemmer information om regnskabet på andre tidspunkter kan de på næstkommende bestyrelsesmøde stille spørgsmål til kassereren.

§ 9.Løn i lauget

Stk.1 Alt arbejde, der udføres af medlemmerne i foreningens interesse er som udgangspunkt ulønnet, dog har bestyrelsen beføjelse til at give dem et ydmygt honorar, hvis det er økonomisk ansvarligt.

Stk.2 Eventuel indtægt tilfalder lauget

§ 10. Øvrige

Stk.1 Bestyrelsen må til enhver tid ændre i konkurrencer reglerne, skulle der opstå problemer eller uoverensstemmelser med IBA´s regelsæt.

Stk. 2 Almene bestyrelsesmedlemmer må gerne deltage i DBL relateret konkurrencer, så frem de melder ud og ikke deltager i nogen form til afholdelsen af konkurrencen. Dette gælder dog ikke formanden.

§ 11.Politik

Stk.1 Lauget har ingen politiske interesser