09/09/2013 | 9:01
Kategorier: Generalforsamlinger

Referat for Generalforsamling 2013

AFHOLDT SØNDAG D. 26. MAJ 2013 KL. 14:00 PÅ THE DRUNKEN FLAMINGO, GAMMELTORV 14, 1457 KØBENHAVN K.

1) Formanden byder velkommen

Formanden Helle Aslak bød velkommen til alle fremmødte, gennemgik dagsordnen og fremhævede at bestyrelsen var blevet gjort opmærksom at der var en fejl i den udsendte dagsorden. Valg af referenten burde være valgt før gennemgang af protokollen, så der er nogen til at notere referat af dette punkt. Hun pointerede, at bestyrelsen så dette som en mindre fejl og har derfor ikke udsendt ny dagsorden, men retter ind på selve dagen.

2) Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Dirigent: Bestyrelsen pegede på næstformand Rasmus Just, der blev valgt enstemmigt som dirigent.
Referent: Bestyrelsen pegede på Daniel Rasmussen, der blev valgt enstemmigt som referent.
Stemmeudvalg: Bestyrelsen pegede på Freddie Toft Hansen, der blev valgt enstemmigt som stemmeudvalg. Freddie spurgte bestyrelsen, hvor mange stemmeberettigede deltagere til generalforsamlingen, hvortil at formand Helle Aslak svarede at der var 11.

3) Protokollen

Formand Helle Aslak præsenterede protokollen, dog var der ingen, der var interesserede i at denne blev gennemgået. 

4.      Bestyrelsens beretning

Formand Helle Aslak gennemgår årsberetningen for Laugets aktiviteter igennem 2012:

Formand Helle Aslak og næstformand Rasmus Just fremhævede yderligere at der er rigtig positiv respons fra samarbejdspartnerne, og de er glade for de rigtigt mange nye aktiviteter. Helle og Rasmus fremhævede yderligere, at det er rart at der var mange nye ansigter til de mange aktiviteter, hvilket betyder at interessen for DBL må være stigende.

Referater, beretninger, billeder for de forskellige events findes laugets hjemmeside www.bartenderen.dk

Formand Helle Aslak pointerede afslutningsvis at bestyrelsen havde knyttet to journaliststuderede til DBL, der skriver forskellige artikler for lauget, der udgives på lavets hjemmeside og Facebook væg. De kan skrive om alt hvad der rør sig i branchen og de udgiver løbende artikler med interviews om kendte, danske ansigter inden for branchen.

5.      Præsentation af nye samarbejdspartnere

Formand Helle Aslak berettede at lauget havde indgået samarbejdsaftale med følgende tre nye virksomheder siden sidste generalforsamling:

Kasserer Kasper Glensted pointerede at alle samarbejdspartnere, nye såvel gengangere, støtter lauget både med produkter og forskellige services, men også økonomisk, hvilket er rigtig godt for laugets økonomi, og giver det større muligheder for at arrangere begivenheder.

Næstformand Rasmus Just fremhævede yderligere at samarbejdspartnere var repræsenteret til DM i form af sponsorprodukter, der tilsammen udgjorde den produktliste, som deltagerne kunne benytte sig af. Derudover var flere af samarbejdspartnerne også repræsenteret ved stande, hvor der var konsulenter og smagsprøver. Afslutningsvis bemærkede han at DBL bu havde samarbejde med alle de store spiritusimportører i Danmark på nær Diageo.

Formand Helle Aslak bemærkede efterfølgende at som noget nyt, afholder bestyrelsen nu samarbejdspartnermøder hver tredje måned, hvor der snakkes om hvad partnerne kan gøre for DBL, og hvad DBL kan gøre for partnere i form af konkurrencer, eksponering af produkter, sende informationer og materiale ud igennem dets netværk og stille bartendere til rådighed. Disse møder hjælper meget med at styrke forbindelsen mellem samarbejdspartnerne internt, men også forbindelsen mellem dem og DBL.

Bestyrelsesmedlem Kirsten Holm understregede at valget af produkter, der for eksempel er tilgængelige på produktlisten til DM i Klassisk Cocktail og flair, ikke repræsenterer bestyrelsens personlige holdninger til produkter og partnerne, men skyldes de økonomiske aspekter i det, men at bestyrelsen stadigvæk skal arbejde for at sikre alsidigheden og have en så bred produktliste som overhovedet muligt. Hertil svarede kasserer Kasper Glested at det vigtigste ved samarbejdet er det økonomiske aspekt.

6.      Regnskab 2012 for DBL

Kasserer Kasper Glensted gennemgik den økonomiske årsrapport. Se vedhæftede årsrapport, dog vil de vigtigste pointer og uddybning af visse punkter i årsrapporten fremgå her i referatet.

Alle stemmeberettigede til generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

7.      Bestyrelsen ønsker at ændre et bestyrelsesmedlem til Flair repræsentant

Formand Helle Aslak præsenterede, at interessen for flair er stigende blandt sponsorer og medlemmer, og derfor ønsker bestyrelsen at give et bestyrelsesmedlem titlen Flairrepræsentant, der skal fremme denne udvikling. Personen skal have indsigt i gældende flairregler, -tendenser, -konkurrencer, -arrangementer og andet, der kan være med til at udvikle flairsporten blandt danske bartendere.

Freddy Tofte Hansen fremhævede at bestyrelsen så vil komme ned på 2 personer, idet man nu ikke kan regne med at flairrepræsentanten er kompetent til at være bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen besvarede dertil, at det var et krav til repræsentanten at personen også var kompetent til at være bestyrelsesmedlem, og dette derfor ikke var et problem.

Efter diskussion, blev det vedtaget at DBLs bestyrelse består af en formand, næstformand, sekretær, 4 bestyrelsesmedlemmer og en flairrepræsentant i stedet for 5 bestyrelsesmedlemmer. Det er dertil vigtigt at pointere, at flairrepræsentanten ikke nødvendigvis er flairbartender, men blot har ansvar for at promovere flair og være ekspert i flair (regler, konkurrence osv.) i Danmark. Dette skal ses i lyset af at undgå klager over flair ved DM.

Som et led i diskussionen præsenterede bestyrelsen, at der havde været en klagesag til DM ang. flair og efterfølgende diskuteret. Det blev konkluderet at flair repræsentanten skal undgå disse klagesager og misforståelser. Der vil altid være klager, men bestyrelsen ønsker at disse bliver minimeret.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8.      Bestyrelsen ønsker at oprette et halvårs medlemskab. Det gælder det sidste halvår fra 1/7-31/12 hvor nye medlemmer kan opnå medlemskab til næsten halv pris. Aktive 300 kr. Støtte/junior 200 kr.

Formand Helle Aslak præsenterede at man altid betalte fuldt kontingent ligegyldigt hvornår man tilmeldte sig, hvorfor at det bliver dyrt at tilmelde sig i det sidste halvår, da betalingen af hele kontingentet falder i januar. Derfor foreslås det at man i det sidste halvår i stedet betaler halv pris. Det er ikke muligt i første halvår at tilmelde sig for et halvt år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Grundet uoverensstemmelserne i meningerne, så tages forslaget til videre diskussion i bestyrelsen og forlaget fremsættes næste år.

Formand Helle Aslak fremhæver et andet problem ved sagen, er at mange dygtige bartendere ikke bliver inviteret til DM igennem sponsorerne, da de ikke har det rigtige netværk, og derfor kommer i sidste øjeblik direkte til DBL. Næstformand Rasmus Just fremhæver at sponsorerne er interesserede i nye bartendere, da de er interesserede i at præge de nye bartendere med deres produkter.

Afstemningen blev ikke taget op, og fremsættes næste år.

9.      Valg til bestyrelsen:

a.      Valg af formand for 2 år

Bestyrelsen foreslår Helle Aslak igen, der er ingen andre interesserede, og Helle bliver valgt ind for yderligere 2 år. 

b.      Valg af kasserer for 2 år

Bestyrelsen foreslår Kasper Glensted igen, der er ingen andre interesserede, og Kasper Glensted valgt ind for yderligere 2 år.

c.       Valg af sekretær for 1 år

Bestyrelsen foreslår Daniel Abildgaard Rasmussen bliver valgt for 1 år, eftersom at tidligere sekretær Kim Hass ikke ønsker at stille op igen. Daniel Abildgaard Rasmussen blev valgt.

d.      Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsen foreslår Kirsten Holm og Jepser Juhl igen, der er ingen andre interesserede, og Kirsten Holm og Jesper Juhl bliver valgt ind for yderligere 2 år.

Bestyrelsen foreslår at Jepser Nielsen bliver valgt ind som flairrepræsentant og betyrelsesmedlem for 2 år., ingen andre stiller op, og Jesper Nielsen bliver valgt ind.

e.       Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

Bestyrelsen foreslår Louise Birk Ulvig Bering og Lea Karen Drewsen, der har været aktive siden 2009, og har deltaget i meget praktisk arbejde i bestyrelsen gennem 2013. Ingen andre meldte sig og Lea Karen Drewsen og Louise Birk Ulvig Bering blev valgt ind.
f.       Valg af revisorer for 1 år


Bestyrelsen foreslår Nikolaj Brønsted igen, der er ingen andre interesserede, og Nikolaj Brønsted bliver valgt ind for yderligere 2 år.

g.      Valg af en revisorsuppleant for 1 år

Bestyrelsen foreslår Freddy Tofte Hansen igen, der er ingen andre interesserede, og Freddy Tofte Hansen bliver valgt ind for yderligere 1 år.

10.  Eventuelt

Det blev løst diskuteret at DM var tidsmæssigt et for langt arrangement og skal enten forkortes eller splittes over to arrangementer, eller arrangeres så det bliver mere publikumsvenligt. Bestyrelsen noterede dette og lovede at prøve at tage højde for dette.

Er du ikke allerede medlem, så bliv medlem allerede idag: Bliv bartender Medlem